Statut

STATUT

Związku Zawodowego Pracowników Dołowych

KGHM „Polska Miedź ”S.A.

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

Związek nosi nazwę : Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Dołowych
KGHM Polska Miedź S.A.  i może używać skrótu : KZZPD  KGHM Polska Miedź S.A.

Art. 2.

Związek jest organizacją dobrowolną , niezależną i samorządną w zakresie działalności
statutowej i nie podlegającą nadzorowi i kontroli ze strony organów administracji
państwowej, samorządowej i gospodarczej oraz organizacji politycznych i innych działających poza nim..

Art. 3.

Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do Związku i pełnienia
w nim funkcji z wyboru lub społecznie.

Art.4.

1. Związek w swej działalności kieruje się zasadami określonymi w Konstytucji RP, ustawie o
związkach zawodowych i innych ustawach oraz międzynarodowych aktach i
konwencjach ratyfikowanych przez Rzeczypospolitą Polskę.

2. Podstawą działania Związku jest Statut i program działania uchwalony przez Zebranie Delegatów

Art.5

1.

Członkiem Związku mogą być pracownicy dołowi zatrudnieni w  KGHM Polska Miedź S.A.
i  u innych przedsiębiorców na terenie działania Związku oraz osoba , która
przeszła na emeryturę  lub rentę albo czasowo pozostaje bez pracy na skutek jej poszukiwania
przez okres 6 miesięcy lub w ramach restrukturyzacji została przekazana do
innego podmiotu działającego na rzecz KGHM. Prawa członka Związku pośmiertnie
przechodzą na niepracującego członka rodziny. Pracownik powołany do odbycia służby
wojskowej nie traci członkostwa w Związku na czas pełnienia służby wojskowej.

2.

1. Związek oraz jego międzyzakładowe i zakładowe organizacje związkowe posiadają
osobowość prawną.

2. Osobowość prawną, przewidzianą w ust. 1, posiadają wszystkie międzyzakładowe i
zakładowe organizacje wchodzące w skład Związku, o ile liczba członków związku
przekracza 150 członków. Organizacjom o mniejszej ilości  członków osobowość prawną
nadaje lub cofa Krajowa Rada Związku w drodze uchwały przy obecności 2/3 członków Rady.

3. Pozbawienie osobowości prawnej międzyzakładowej lub zakładowej  organizacji związkowej
następuje w drodze uchwały Krajowej Rady Związku przy obecności 2/3 członków Rady
zwykłą większością głosów

Art. 6.

1. Związek realizuje swoje cele i zadania statutowe poprzez swoje jednostki organizacyjne.

2.Dla dobra członków Związku oraz umacniania ruchu związkowego, Związek może, na zasadach
partnerstwa, współdziałać z innymi związkami zawodowymi, organizacjami społeczno-politycznymi  i
zrzeszeniami.

3.Związek na zasadach określonych prawem może przystąpić do organizacji między związkowych w
kraju i zagranicą. O przystąpieniu decyduje Krajowa Rada Zwiąku.

Art. 7.

1.

Siedzibą Związku jest Kaźmierzów gmina Polkowice. Siedziba Związku może być
przeniesiona uchwałą Krajowego Zebrania Delegatów o zmianie statutu związku.

2.

Terenem działania Związku  jest obszar Rzeczpospolitej Polski.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

Art. 8

1.

Celem Związku jest ochrona praw członków, zapewnienie godnych warunków życiowych oraz
interesów pracowniczych Związku  w szczególności :
1.  ochrona praw i godności, interesów zawodowych i socjalnych,
2.  podejmowanie działań w celu zharmonizowania przedsięwzięć pracodawców i interesów
pracowników,
3.  ochrona wolności związkowych,
4.  oddziaływanie na politykę gospodarczą i społeczną,
5.  kształtowanie aktywności społecznej oraz etyki zawodowej, kultury stosunków międzyludzkich,
6.  zapewnienie pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
7.  przeciwdziałanie bezrobociu i pomoc bezrobotnym członkom związku,
8.  działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
9.  podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka.

2.

Związek dąży do osiągnięcia celów miedzy innymi poprzez :
1.Organizowanie  współdziałania członków , prezentowania stanowiska członków wobec organów
władzy ustawodawczej, administracji państwowej, gospodarczej i samorządowej oraz organizacji
politycznych, społecznych i stowarzyszeń .
2. Związkową kontrolę przestrzegania praw pracowniczych.
3.Podejmowanie inicjatyw na rzecz doskonalenia prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych  i
szeroko rozumianej polityki społecznej i gospodarczej dotyczącej ludzi pracy.
4.Podejmowanie działań w celu zagwarantowania odpowiedniej rangi pracownikom dołowym,
górnikom  jako zawodowi szczególnie niebezpiecznemu dla zdrowia i życia.
5.Prowadzenie rozmów , negocjacji i sporów z organizacjami pracodawców  i pracodawcami celem
realizacji zadań statutowych.
6.Prowadzenie działalności szkoleniowej , informacyjno- propagandowej, wydawniczej , kulturalnej, i
sportowo-rekreacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
7.Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.
8.Otoczenie szczególną opieką młodych członków Związku, dbanie o podnoszenie kwalifikacji
zawodowych.
9.Kultywowanie tradycji Związku.

3.

1. Swoje cele i zadania Związek realizuje poprzez partnerskie współdziałanie z organami władzy i
administracji. W przypadku naruszenia praw i interesów pracowniczych oraz uprawnień Związku,
jeżeli spór w tym zakresie nie zostanie rozwiązany w trybie negocjacji
Związkowi przysługuje prawo do akcji protestacyjnej i strajku na zasadach określonych ustawą.
2. Wszelkie akcje protestacyjne i strajkowe można podjąć za zgodą Rady Związku.
3. Związek tworzy Fundusz Strajkowy i ustala formy korzystania z niego.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

Art. 9

1.

1. Członkiem związku staje się po złożeniu  pisemnej deklaracji członkowskiej.
2. Wzory deklaracji ustala Rada Związku.

2.

Wszyscy członkowie Związku maja równe prawa i obowiązki.

3.

Członkostwo w Związku ustaje wskutek:
1.  Dobrowolnego wystąpienia / rezygnacji na piśmie /.
2.  Skreślenia z listy członków Związku na skutek niepłacenia składek przez okres 6-u miesięcy .
3.  Wykluczenia ze Związku.
4.  Zgonu.

4.

Za naruszenie postanowień niniejszego Statutu lub naruszenie zasad  współżycia społecznego ,
uwłaczające godności człowieka, władze
Związku po wysłuchaniu zainteresowanego  mogą udzielić karę upomnienia lub naganę organizacyjną,
zawieszenia lub odwołania z członka władz Związku.
Kara może ulec zatarciu po upływie jednego roku, a w przypadku wykluczenia po ponownym przyjęciu
na członka Związku traci się staż związkowy.

5.

Uchwałę o skreśleniu, ukaraniu , wykluczeniu ze Związku oraz zawieszeniu lub odwołaniu z członka
władz Związku  podejmują władze Związku określone w niniejszym Statucie.

6.

Od Uchwały w sprawie skreślenia , ukarania lub wykluczeniu , zawieszeniu lub odwołaniu z władz
Związku przysługuje członkowi prawo odwołania się do Krajowej Komisji Rewizyjnej w terminie 15 dni
od doręczenia zawiadomienia.

Art. 10

1.

Członek ma prawo :
1.  Uczestniczyć w zebraniach ogólnych członków Związku.
2.  Wybierać, oddziaływać na członków  organów władzy związkowej i Komisji Rewizyjnej oraz być
wybieranym do tych organów na zasadach i warunkach określonych ordynacja wyborczą.
3.  Korzystać z porad i pomocy prawnej w sprawach dotyczących ochrony swych praw i interesów.
4.  Korzystać z pomocy socjalnej i materialnej.
5.  Otrzymać od Związku pomoc finansową w okresie pozostawania bez pracy oraz w szczególnych
przypadkach losowych.
6.  Oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka organów Związku , wnioskować o jego
ukaranie lub odwołanie z pełnionych funkcji.
7.  Występować z postulatami i wnioskami do władz Związku.
8.  Być na bieżąco informowanym o wszystkich decyzjach i innych działaniach organów Związku.
9.  Brać udział w zebraniach , podczas których organa Związku podejmują uchwałę dotyczącą jego     osoby.
10.Brać udział w strajkach i innych formach protestu organizowanych przez Związek.

2.

Członek Związku obowiązany jest :
1.  Brać udział w pracach Związku i płacić składkę członkowską
2.  Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Związku.
3.  Współpracować w kształtowaniu właściwych stosunków międzyludzkich i zasad współżycia      pomiędzy członkami Związku oraz wśród załogi.
4.  Aktywnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek i popierać wysuwane przezeń      postulaty.
5.  Przestrzegać zasad związkowej solidarności, wzajemnego poszanowania i pomocy.

3.

Pracownik, emeryt lub rencista może należeć tylko do jednego Związku

ROZDZIAŁ IV.

WŁADZE ZWIĄZKU

Art. 11

1.

Władzami na odpowiednich szczeblach  organizacyjnych są:

I. Ponadzakładowe :
a/ Krajowe Zebranie Delegatów Związku.
b/ Krajowa Rada Związku.
c/ Krajowe Prezydium Związku.

II .  Oddziały Międzyzakładowe i Zakładowe:
a/ Międzyzakładowe Zebranie Delegatów.
b/ Międzyzakładowe Zarządy i Prezydia Związku.
c/ Zakładowe Zebranie Delegatów.
d/ Zakładowe Zarządy i Prezydia Związku.

2.

Władze  związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyboru, z wyłączeniem przypadku jak w art.12   3.
Wybory odbywają na następujących zasadach :
1. Kandydatem może być wyłącznie osoba uprawniona do głosowania na Zebraniu dokonującym     wyboru.
2. Nie ogranicza się liczby kandydatów.
3. Głosuje się na poszczególnych kandydatów.
4. Głosowanie jest tajne.
5. Przewodniczącego wybiera bezpośrednio Zebranie Delegatów.

Art. 12

1.
Członek władz Związku jest zobowiązany:
1.  Aktywnie uczestniczyć w pracach Związku.
2.  Reprezentować interesy środowiska ,utrzymywać stałe kontakty, wysłuchiwać uwag i propozycji,
przenosić je na forum władz związkowych.
3.  Udzielać członkom Związku wyjaśnień i informacji ze swej działalności.

2.
Członek organu Związkowego ma prawo i obowiązek:
1.  Uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu władz do których został wybrany.
2.  Oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka władz związkowych.
3.  Być na bieżąco informowanym o działalności podejmowanych decyzjach ZZ.
3.

1. Członkowie władz związkowych wszystkich szczebli mogą być zawieszeni lub odwołani w tych
przypadkach, gdy działają niezgodnie ze Statutem Związku, naruszają obowiązujące uchwały     organów związkowych.
2. Zawieszenie lub odwołanie z Zakładowych Władz Związku może nastąpić w drodze uchwały     Krajowej Rady Związku lub odpowiedniego Zakładowego Zebrania Delegatów. Władze Krajowe     odwoływane są   przez organa, które je powołały, przy czym odwołanie władz Krajowych następuje     na wniosek 1/5 delegatów.
3. Od uchwały Krajowej Rady Związku przysługuje odwołanie do Krajowego Zebrania Delegatów w     terminie 15 dni od doręczenia zawiadomienia,  od uchwały Zakładowego Zebrania Delegatów     przysługuje odwołanie w terminie jak wyżej do Krajowej Komisji Rewizyjnej, Art.9,6 nie stosuje się.
4. W przypadku odwołania członków Zakładowych Władz Związku Krajowa Rada Związku może w     miejsce odwołanych powołać do pełnienia funkcji innych członków związku lub w tym celu zwołać     odpowiedni organ.
4.

1. Mandat członka władz Związku przed upływem kadencji wygasa w razie :
a) rezygnacji z mandatu, utraty praw członkowskich  Związku oraz utraty zdolności do czynności prawnych.,
b) skreślenia wykluczenia  ze Związku oraz odwołanie z władz związku w trybie określonym w niniejszym Statucie,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia wolności,
d) zmiany zakładu pracy powodującej wyjście poza obszar działania Związku,
e) śmierci.
2. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu podejmują właściwe władze Związku.
3. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka władz Związku pełniącego kierowniczą f
unkcję w tych władzach   wybiera się do pełnienia tej funkcji innego członka tej władzy statutowej     Związku.
5.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach władzom związkowym przysługuje prawo kooptacji.
Liczba członków  instancji powołanych w drodze kooptacji nie może jednak przekraczać w okresie
kadencji 1/5 jej składu osobowego. Uchwały w tych sprawach wymagają 2/3 ogólnej liczby      członków władzy związkowej.
2. W przypadku zmniejszenia się stanu osobowego danej władzy związku o ponad 50 % –     przeprowadza się nowe wybory.
Art. 13

Kadencja władz Związku trwa 4 lata.
O ilości kadencji Przewodniczącego Związku decyduje Zebranie Delegatów.

Art. 14

1.
W działalności swej władze Związku kierują się zasadami demokratyzmu , kolegialności i jawności życia związkowego.
2.

Władze Związku są zobowiązane strzec samorządności i niezależności. Związku.
3.

Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów , przy obecności co najmniej połowy
ogółu członków danego Organu Władzy Związkowej.

ROZDZIAŁ V.

KRAJOWE ZEBRANIE DELEGATÓW ZWIĄZKU ZAWODOWEGO.

Art. 15

1.

1. Najwyższą władzą Związku jest Krajowe Zebranie Delegatów Związku.
2. Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Krajowe Zebranie Delegatów Związku tworzą delegaci wybrani w zakładach zgodnie z ordynacją     wyborczą.

2.

Do uprawnień Krajowego Zebrania Delegatów należy :
1. Uchwalanie zmian statutu.
2. Uchwalanie ogólnego programu działania Związku
3. Wybór Przewodniczącego Związku.
4. Ustalenie stanu liczbowego Krajowej Rady Związku.
5. Wybór członków Krajowej Rady Związku
6. Ustalenie stanu liczbowego Krajowej Komisji Rewizyjnej.
7. Wybór członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.
8. Nadawanie członkostwa honorowego Związku.
9. Udzielanie na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej absolutorium dla ustępującej Krajowej  Rady     Związku.
10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku oraz powołanie     Komisji Likwidacyjnej.
11. Uchwalenie wysokości  składki członkowskiej.
12. Rozpatrywanie odwołań członków władz Związku.

3.

Krajowe zebranie Delegatów jest prawomocne jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa delegatów.

4.

Uchwały Krajowego Zebrania Delegatów Związku podejmowane są zwykłą większością głosów z wyjątkiem
dotyczących postanowień statutu i likwidacji Związku, które wymagają dla swojej ważności co najmniej 2/3 obecnych delegatów.

5.

Mandat delegata zachowuje swą ważność na cały okres kadencji.

Art. 16

1.

1. Nadzwyczajne Krajowe zebranie Delegatów zwoływane jest :
a/ na podstawie uchwały Krajowej Rady Związku,
b/ na wniosek Komisji Rewizyjnej podjęty większością 2/3 głosów o obecności co najmniej 2/3 członków komisji
2. Krajowa Rada Związku zwołuje Nadzwyczajne  Krajowe Zebranie Delegatów w terminie 1 miesiąca od otrzymania  lub podjęcia stosownej uchwały.

Art. 17.

Zwyczajne Krajowe Zebranie Delegatów zwołuje się w połowie kadencji i ma on charakter sprawozdawczy.

Art. 18.

W Krajowym Zebraniu Delegatów Związku biorą udział delegaci wybrani w macierzystych zakładowych
organizacjach związkowych.
Sposób ich wyboru oraz liczbę delegatów z poszczególnych zakładowych organizacji związkowych ustala
Krajowa Rada Związku proporcjonalnie  do liczby członków w poszczególnych zakładach.

ROZDZIAŁ VI.

KRAJOWA RADA ZWIĄZKU

Art. 19

1.

1. Krajowa Rada Związku kieruje pracami Związku w okresie między  Krajowymi Zebraniam Delegatów zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Krajowego Zebrania Delegatów .
2. Przewodniczący lub członkowie Krajowej Rady  uprawnieni przez Radę są prawnymi reprezentantami Związku na zewnątrz.

2.

Do zakresu działania Krajowej Rady należy:
1. Zwoływanie Krajowego Zebrania Delegatów
2. Realizowanie uchwał Krajowego Zebrania Delegatów
3. Uchwalanie i realizowanie rocznych planów działalności Związku,
4. Podejmowanie uchwały o przystąpieniu (rezygnacji) Związku do krajowych zrzeszeń związkowych,
5. Nadzorowanie działalności Krajowego Prezydium Związku,
6. Określenie kierunków gospodarki finansowej i majątkowej Związku, ustalenie budżetu,zatwierdzenie     sprawozdania finansowego ,
7. Powołanie komisji problemowych , określenie zakresu i zasad ich działania ,
8. Zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy,
9. Wypracowanie i prezentowanie stanowisk w sprawach, społecznych i gospodarczych
10. Koordynowanie działalności  zarządów zakładowych
11. Odbywanie posiedzeń w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące,
12. Interpretowanie postanowień Statutu
13. Uchwalanie ordynacji wyborczej.
14. Podejmowanie uchwał o skreśleniu, ukaraniu, wykluczeniu ze związku oraz zawieszeniu lub      odwołaniu i powołaniu władz związków  zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
15. Podejmowanie decyzji o rozpoczęciu, zawieszeniu oraz zakończeniu działalności gospodarczej.

3.

Uchwały Krajowej Rady Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady, w przypadku wykluczenia ze Związku uchwała dla swej ważności wymaga 2/3 oddanych głosów.

ROZDZIAŁ VII

KRAJOWE PREZYDIUM RADY ZWIĄZKU

Art.20

1.

1. Krajowe Prezydium Rady Związku jest organem wykonawczym Krajowej Rady Związku.
2. Krajowe Prezydium Rady wybierane jest ze składu Krajowej Rady Związku zgodnie z ordynacją wyborczą.

2.

Krajowe Prezydium Rady Związku kieruje bieżącą działalnością Związku oraz nadzoruje działalność
administracyjno- gospodarczą. W szczególności do kompetencji Prezydium należy :
1. Kierowanie działalnością Związku w okresie między posiedzeniami Krajowej Rady Związku.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej Związku , zawieranie umów , zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach uchwalonego budżetu
3. Realizowanie uchwał i decyzji Krajowej Rady Związku.
4. Zarządzanie majątkiem Związku
5. Przyznawanie odznak związkowych i innych wyróżnień za  szczególnie aktywną działalność związkową.
6. Odbywanie posiedzeń w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
7. Reprezentowanie Związku na zewnątrz wobec władz., organów administracji i samorządu oraz     organizacji społecznych i politycznych .
8. Koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych.

3.

Prezydium odpowiada przed Radą w zakresie :
1. Składania bieżących informacji z działalności Prezydium
2. Stanu realizacji wniosków i uchwała Rady.
3. Działalności szkoleniowej , wychowawczej, wydawniczej dla potrzeb pracy związkowej.
4. Działalności gospodarczej, finansowej.

4.

Prezydium działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Krajową Radę Związku.

ROZDZIAŁ VIII

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

Art. 21

1.

Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.

2.

Do zadań Krajowej Komisji Rewizyjnej należy :
1. Kontrolowanie realizacji uchwał władz Związku.
2. Kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej organów Związku.
3. Składanie sprawozdań ze swej działalności Krajowemu Zebraniu Delegatów oraz przedstawianie     wyników kontroli i wniosków z nich wynikających.
4. Opiniowanie projektu budżetu i sprawozdania finansowego.
5. Składanie wniosków o absolutorium dla ustępujących władz Związku.
6. Koordynowanie działalności Krajowej Komisji Rewizyjnych niższego szczebla.
7. Odbywanie posiedzeń w miarę potrzeb.
8. Kontrola płacenia składek
9. Rozpatrywanie odwołań o których mowa w Rozdziale III    6 i w Art.12   3 ust 3.

3.

Uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków.

4.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zarządzaniu i gospodarowaniu majątkiem i funduszami Związku, działań sprzecznych z postanowieniami Statutu lub przepisami prawa Krajowa Komisja Rewizyjna obowiązana jest zawiadomić odpowiednia władzę Związku.

5.

Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku uczestniczy w posiedzeniu Krajowej Rady Związku z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ IX.

ZAKŁADOWE WŁADZE ZWIĄZKU

Art. 22

Zakładowymi władzami związku są :
a) Zakładowe Zebranie Delegatów
b) Zakładowy Zarząd Związku
c) Prezydium Związku

1. Najwyższą władzą Zakładowego  Związku jest Zakładowe Zebranie Delegatów.
2. Zakładowe Zebranie Delegatów zwołuje Zakładowy Zarząd Związku.
3. W Zakładowym Zebraniu Delegatów biorą udział z głosem decydującym wszyscy  Delegaci Zebrania
4. Zakładowe Organizacje Związkowe posiadają samodzielność w podejmowaniu decyzji  dotyczących spraw na szczeblu zakładu pracy, respektując przy tym uchwały  nadrzędnych organów Związku.
5. Zakładowa Organizacja  Związkowa może prowadzić działalność gospodarczą.
6. Zakładowa  Organizacja Związkowa prowadzi działalność w sprawach socjalnych , bytowych i kulturalnych.
7. Zakładowa Organizacja Związkowa dysponuje środkami finansowymi , kontem i realizuje budżet zgodnie z
prawem i uchwałą swojego Zarządu.
8. Zakładowa Organizacja Związkowa ma prawo do zachowania własnych symboli związkowych za zgodą Krajowej rady Związku.

Art. 221
Do Oddziałów Międzyzakładowych stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Statutu dotyczące Zakładowych Władz Związkowych.

ZAKŁADOWE ZEBRANIE DELEGATÓW

Art. 23

1.  Zakładowe Zebranie Delegatów  :
a)ustala program działania Związku Zawodowego .
b)rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
c)wybiera w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Organizacji Zakładowej
d)ustala skład liczbowy i wybiera oraz odwołuje w głosowaniu jawnym  członków Zarządu Zakładowego  Związku i członków Komisji Rewizyjnej. e)rozpatruje wnioski i postulaty
f)określa ogólne zasady gospodarki finansowej i majątkowej , wysokość składki członkowskiej w Organizacji Zakładowej.
g)na wniosek Zakładowej Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia Zarządowi Zakładowemu
absolutorium .
W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Zakładowego.
h)ustala strukturę organizacyjną Związku Zakładowego.
i)rozpatruje odwołania członków Zakładowych Władz Związku.

3. Zakładowe Zebranie Delegatów jest prawomocne jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa delegatów.

ZAKŁADOWY ZARZĄD

Art. 24

1.
W okresie między  Zakładowymi Zebraniami Delegatów działalnością Związku Zakładowego kieruje
Zarząd Zakładowy.

2.

Zakładowy Zarząd Związku:
1. Realizuje uchwały i wnioski Zarządu Związku i Zakładowego Zebrania Delegatów uchwał Krajowych
władz związku.
2. Jest stroną wobec kierownictwa Zakładu i organizacji społecznych działających na terenie Zakładu.
3. Zwołuje Zakładowe Zebranie Delegatów i ustala zasady  wyboru Delegatów.
4. Zarządza majątkiem Związku Zawodowego .
5. Przyznaje zasiłki oraz udziela pomocy finansowej członkom Związku Zakładowego.
6. Zarząd Związku wybiera ze swego grona Prezydium i określa zakres jego uprawnień ,odwołuje (zawiesza) członków zakładowych władz Związku.

ZAKŁADOWA KOMISJA REWIZYJNA

Art. 25.

1.

Zakładowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Zakładowego Zarządu Związku.

2.

Do zadań Zakładowej Komisji Rewizyjnej należy:
a)kontrolowanie działalności Zarządu Zakładowego
b)przedkładanie Zakładowemu Zebraniu Delegatów sprawozdań ze swej działalności .
c)ocena projektów preliminarzy budżetowych jak też sprawozdań z realizacji budżetu oraz przekazywanie Zarządowi  uwag i wniosków w tym zakresie.
d)w razie stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem Związku Zakładowego niezgodności ze statutem  lub
przepisami prawa , jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątku, Komisja ta  niezwłocznie
powiadamia o tym Zarząd Zakładowy.

3.

1. Członkowie Zakładowej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach zakładowych
władz Związku.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Zakładowego.

ROZDZIAŁ X

SPORY ZBIOROWE, PRAWO DO STRAJKU

Art. 26

Rozstrzyganie sporów zbiorowych oraz organizowanie strajków odbywać się będzie na zasadach określonych w Rozdziale V Ustawy o Związkach Zawodowych.

ROZDZIAŁ XI

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU

Art. 27

1.

Majątek Związku stanowią nieruchomości , ruchomości, prawa i papiery wartościowe.

2.

Fundusze Związku tworzone są z :
a)ze składek członkowskich,
b)dotacji, darowizn, zapisów,
c)dochodów z majątku oraz prowadzonej działalności gospodarczej
d)imprez kulturalno- oświatowych  i sportowych  oraz z innej działalności  prowadzonej przez
Związek,
3.

Zarząd majątkiem nie może naruszać  przepisów finansowych.

4.
Jeżeli  Krajowe Zebranie Delegatów ZZ nie stanowi inaczej, składka członkowska Związku wynosi miesięcznie:
1/ 1% wysokości wynagrodzenia brutto dla pracujących członków Związku,
2/ 0,25% wysokości renty lub emerytury
3/ 0,25% wysokości zasiłku wychowawczego.

5.
Majątek i fundusze Związku służą realizacji i finansowaniu działalności Statutowej Związku.
Związek może gromadzić fundusze o charakterze celowym z przeznaczeniem na szczególne potrzeby
Związku i jego członków.

6.
Do podpisywania dokumentów w sprawach majątkowych upoważnieni są funkcyjni członkowie Krajowego Prezydium Rady Związku i inne upoważnione osoby przez Krajową Radę Związku w granicach określonych kompetencjami.

7.
Dla ważności umów i zobowiązań finansowych oraz pełnomocnictw konieczne jest współdziałanie dwóch członków Krajowego Prezydium  Związku , w tym przewodniczącego lub jego zastępców.

8.
Do wykonania zastępstwa prawnego uprawnieni są członkowie Krajowego Prezydium  Związku  oraz inne osoby posiadające pełnomocnictwo Zarządu Związku za zgodą Krajowej Rady Związku.

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 28

1

Okres przynależności do innych związków zawodowych zalicza się do stażu członkowskiego.

2

Związek Zawodowy posługuje się pieczątką płaską z napisem Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Dołowych  KGHM  „Polska Miedź ”S.A. w Polkowicach.

Art. 29

1.

1. Czynności związanych z  likwidacja Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Krajowe Zebranie Delegatów Związku.
2. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych  Komisja sporządza sprawozdanie, które składa we
właściwym Sądzie.

Art. 30

W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu lub spornych decyzje podejmuje Krajowa Rada Związku.

Załącznik nr 1
Do Statutu Związku Zawodowego
Pracowników Dołowych
KGHM  Polska Miedź  S.A.
z dnia 28.02.2003r.

Działalność gospodarcza ZZPD KGHM  Polska Miedź  S.A. polega w szczególności na:

1.Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa.
2.Wykonanie konstrukcji i pokryć dachowych .
3.Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych .
4.Malowanie.
5.Pozostały pasażerski transport lądowy.
6.Sprzątanie i czyszczenie obiektów.
7.Wykonywanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.
8.Usługi w zakresie budownictwa specjalistycznego w obiektach użytkowych , a
także usługi związane z budową obiektów melioracyjnych ,przeciwpożarowych i deszczowych .

Załącznik stanowi integralną część Statutu Związku Zawodowego Pracowników Dołowych
KGHM „Polska Miedź ”S.A. i obowiązuje od dnia podjęcia Uchwały przez Ponadzakładowe Zebranie
Delegatów Związku